ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2565 โดยใช้ข้อมูลในระบบ TPMAP ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล

20 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลกลางจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยข้อมูลจากระบบ TPMAP

สำหรับการการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายในจังหวัด สามารถอยู่รอดได้ในเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลในระบบ Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) ในการขับเคลื่อน 4 แนวทางดังนี้ 1. การเพิ่มประชากรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในระบบข้อมูล TPMAP ให้ครอบคลุมการพัฒนา สภาพปัญหาในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 2. ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล / ครัวเรือน โดยการค้นหาเป้าหมายในการเยี่ยมบ้าน และจําแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ และกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง 3. ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบ TPMAP วิเคราะห์ข้อมูล นําไปสู่การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางมาตรการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 4. ร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้ระบบ TPMAP 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัดโดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอโดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ ร่วมถึงระดับปฏิบัติการโดยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยจะสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมต้องอาศัยกลไกทุกภาคส่วนในการบูรณาการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายพ้นจากความยากจนและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้”
ผู้ว่าฯเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย.. เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
งาน “CHIANG RAI MONEY FAIR 2022” “งานสัปดาห์การเงิน เดินหน้าเศรษฐกิจเชียงราย 2022”
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯ ให้การตอนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้าการลงทุนและการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างไทยและเกาหลี