งาน “CHIANG RAI MONEY FAIR 2022” “งานสัปดาห์การเงิน เดินหน้าเศรษฐกิจเชียงราย 2022”

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน“CHIANG RAI MONEY FAIR 2022” “งานสัปดาห์การเงิน เดินหน้าเศรษฐกิจเชียงราย 2022” เพื่อให้เป็นมหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจร ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเข้าถึงแหล่งเงิน แหล่งทุนได้อย่างครบวงจร พร้อมด้วย นายคณิต คงทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี หน่วยงานทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนธนาคาร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ลานทะเลหมอก ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ซ้ำเติมความเปราะบางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ก่อให้เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะต่อประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบปัญหาการขาดรายได้ รวมทั้งการชำระหนี้ลดลง จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศวัตถุประสงค์หลักการจัดงานในครั้งนี้ เน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ ภายใต้การจัดงานเน้น การกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งให้ผู้ประกอบการมีเงินหมุนเวียน การขยายหนี้ ตลอดจนปรับสร้างโครงหนี้ เพื่อเป็นเส้นทางแนวโน้มทางเศรษฐกิจให้เป็นมหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจร เป็นสื่อกลางระหว่างธนาคารสถาบันการเงินบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนได้อย่างครบวงจร ประชาชน ผู้บริโภค ที่เป็นลูกค้ารายย่อย เจ้าของธุรกิจ นักลงทุนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินการลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมภายในงานจัดรูปแบบเน้น การสัมมนา เสวนา การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนคติโดยให้ความรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจธุรกิจการเงิน เน้นการประยุกต์ ใช้กับสาขาอาชีพการบริหารเงิน การลงทุนที่คุ้มค่า ตลอดจนประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ประกอบการมีเงินหมุนเวียน ในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดำเนินธุรกิจให้ราบรื่นต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานประกอบกิจกรรมไปด้วย บูธการเงินธนาคารที่คอยบริการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งสิ้น 23 บูธ การแสดงดนตรี กิจกรรมร่วมสนุกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเสวนาทางการเงิน หัวข้อ Capital for Community กู้วิกฤติทางการเงินเดินหน้าอุตสาหกรรม การบริการ และชุมชน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-24 เมษายน 2565 ณ ลานทะเลหมอก ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย