สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อพม. และการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อพม. และการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565

โดยมี นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงราย องค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ สตรี ครอบครัว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้จัดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย กิจกรรมเชิดชูเกียรติ อพม. และการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่า พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น เอื้ออาทรต่อกัน ส่งเสริมให้ครอบครัวไทยอยู่ร่วมกันหลายช่วงวัย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดเชียงราย คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดเชียงราย ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดเชียงราย บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงราย แม่ดีเด่นจังหวัดเชียงราย สตรีไทยดีเด่นจังหวัดเชียงราย อพม.ดีเด่นจังหวัดเชียงราย รวมถึง มีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “พลังครอบครัว พลังผู้สูงอายุ กับวิถีชีวิตใหม่”

โดย ท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว” และการระดมความคิดเห็น “ข้อเสนอสมัชชาครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ” ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การจัดพื้นที่เรียนรู้หรือพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ประเด็นที่ 2 การจัดสวัสดิการครอบครัว ในภาวะวิกฤต COVID 19 ประเด็นที่ 3 การพัฒนากลไกเพื่อร่วมขับเคลื่อนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว ประเด็นที่ 4 การส่งเสริมครอบครัวต้นแบบ ตลอดจนในงานดังกล่าว ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น ณ วัดพระธาตุผาเงา
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนศิลปินเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย
เชียงรายจัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัว “ธงศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” โดยศิลปินเชียงราย อย่างยิ่งใหญ่
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย