มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ปี 67 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2567 หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดของจังหวัด แจ้งเบาะแส และมีรางวัลนำจับ 5,000 บาท

ตารางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ปี 2567

ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด “76 วันปลอดการเผา” ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 เพื่อควบคุมและป้องกันการสะสมของมลพิษทางอากาศอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นั้น เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การเผาและป้องกันการสะสมของมลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 21 มาตรา 62 และมาตรา 29แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงกำหนดมาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2567 โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ปี 2567

1. พื้นที่เสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิง จะต้องจัดทำแนวกันไฟโดยรอบพื้นที่ก่อนดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และมอบหมายให้อำเภอร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงในอำเภอได้ตามความเหมาะสม โดยแต่ละอำเภอจะต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

2. ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามที่จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบการเผาพื้นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามห้วงวันและเวลาที่กำหนดไว้ จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กำกับดูแล ชี้แจงและให้คำแนะนำประชาชน ในพื้นที่ปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด

4. ผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดกฎหมาย และมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จะได้รับเงินรางวัลนำจับจากจังหวัดเชียงราย คดีละ 5,000 บาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง