ค้นหา: ฝุ่น-pm2-5

มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ปี 67 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2567 หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดของจังหวัด แจ้งเบาะแส และมีรางวัลนำจับ 5,000 บาท

03 พ.ค. 2024
ตารางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ปี 2567 [cmruncode name="GoogleADS"] ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "76 วันปลอดการเผา" ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 เพื่อควบคุมและป้องกันการสะสมของมลพิษทางอากาศอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นั้น เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การเผาและป้องกันการสะสมของมลพิษทางอากาศใน