ผู้ว่าฯเชียงรายเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ณ อ.เชียงของ

สำนักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ที่อำเภอเชียงของ

เมื่อวันที่ (8 มี.ค. 65) นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จฯณ โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เด้น ริเวอร์ฟรอนต์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายอานนท์ ผลบุญ หัวหน้าสำนักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวรายงานความเป็นมาของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในมาตรการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติงานในปี 2565 เป็นการเสริมองค์ความรู้ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันยาเสพติด และสร้างครูภูมิปัญญาของแผ่นดิน ในพื้นที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านยาเสพติด

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้เป็นชุดเจ้าหน้าที่ประสานการพัฒนาระดับตำบลและหมู่บ้าน รวม 120 คน จากจังหวัดเชียงราย 9 อำเภอ เชียงใหม่ 5 อำเภอ พะเยา 2 อำเภอ และแม่ฮ่องสอน 3 อำเภอ ประกอบด้วยผู้จัดการแผนปฏิบัติการระดับตำบลหมู่บ้าน หรือที่เรียกย่อว่า เอดี 1 ซึ่งเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอ ข้าราชการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของอำเภอ และข้าราชการเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลเป้าหมาย จำนวน 35 คน อาสาพัฒนาทางเลือก เอดี 2 เป็นอาสาสมัครราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 36 คน หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน กอ.รมน. ภาค 3 จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่สถาบันปิดทองหลังพระฯ จำนวน 29 คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2565 นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้”
ผู้ว่าฯเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย.. เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
งาน “CHIANG RAI MONEY FAIR 2022” “งานสัปดาห์การเงิน เดินหน้าเศรษฐกิจเชียงราย 2022”
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯ ให้การตอนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้าการลงทุนและการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างไทยและเกาหลี