จ.เชียงราย ประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2565 ที่ห้องรับรองพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เล่ม ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมจำนวน 2 คน ได้แก่ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

สำหรับ ปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” ปฏิทินหลวง ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประกอบพิธีทางศาสนา การกำหนดฤกษ์ยามเพื่อ ประกอบพิธีต่าง ๆ เนื้อหาประกอบด้วย พระปฐมบรมราชโองการ คำประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก พระราชปณิธาน ปีและศักราชต่าง ๆ กาลโยค ประกาศสงกรานต์ ตารางปฏิทินย่อ แต่ละเดือน วันกำหนดการ อุปราคา วันหยุดราชการประจำปี การชักและประดับธงชาติ ในวันสำคัญ วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินี พระบรมวงศ์ วันประสูติพระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ วันประสูติสมเด็จพระสังฆราช วันสำคัญ ของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน ตารางเทียบปีต่างๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้”
ผู้ว่าฯเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย.. เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
งาน “CHIANG RAI MONEY FAIR 2022” “งานสัปดาห์การเงิน เดินหน้าเศรษฐกิจเชียงราย 2022”
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯ ให้การตอนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้าการลงทุนและการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างไทยและเกาหลี