เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดชื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดชื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

โดยมีนางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณาศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์และโครงการด้านการเงินและบัญชี รวมถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวมจำนวน 115 คน เข้าร่วมการประชุม

สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่ถูกต้องในการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สนับสนุนให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้งบประมาณพับไปจนเกิดผลเสียหายต่อทางราชการ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในที่ประชุมมีการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ จากนางสาวอภิรดี เกษศรีสังข์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี การบรรยายหัวข้อ ซักซ้อมมาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากคลังจังหวัดเชียงราย และรับฟังการบรรยาย หัวข้อนำเสนอข้อตรวจพบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณที่ผ่านมาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จากนายณรงค์ ศรีชัยบุญสูงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชี เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย


ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ขึ้นอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้”
ผู้ว่าฯเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย.. เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
งาน “CHIANG RAI MONEY FAIR 2022” “งานสัปดาห์การเงิน เดินหน้าเศรษฐกิจเชียงราย 2022”
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯ ให้การตอนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้าการลงทุนและการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างไทยและเกาหลี