ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 เน้นย้ำเรื่องมาตรการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

25 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (covid – 19)


ในการประชุมได้สรุปมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เรื่องการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก สามารถทำได้ตามความเหมาะสม ต้องปฏิบัติตามมาตราการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ภายใน 72 ชม. และในการจัดคอนเสิร์ต การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หากมีผู้ร่วมกิจกรรมเกินกว่า 1,000 คน ต้องขออนุญาต ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ร่วมถึงการยกเลิก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายฉบับที่ 1/2565 เรื่องร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว โดยใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายฉบับที่ 4/2565 เรื่องร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว สามารถเปิดให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม ได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจการประเมิณ SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus หรือ Covid Free Setting ในช่วงเวลา 11.00 น. -14.00 น. และ 17.00 น. – 23.00 น. โดยพนักงานที่ให้บริการและผู้รับการบริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ภายใน 72 ซม.

จากนั้นนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มอบวัคซีน MODERNA จำนวน 3000 โดส เพื่อช่วยเหลือบุคลลากรทางการแพทย์ และที่ประชุมเสนอพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ CI แต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงราย โดยจัดเป็นกลุ่มตามโซนแต่ละอำเภอด้วย

ทั้งที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว โดยให้ปฏิบัติตามมาตาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้”
ผู้ว่าฯเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย.. เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
งาน “CHIANG RAI MONEY FAIR 2022” “งานสัปดาห์การเงิน เดินหน้าเศรษฐกิจเชียงราย 2022”
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯ ให้การตอนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้าการลงทุนและการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างไทยและเกาหลี