ผู้ว่าฯเชียงรายให้การต้อนรับ คณะกรรมการหอการค้าไทย ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ ชร.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ คณะกรรมการหอการค้าไทย ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 11,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1,295,026 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 18 อําเภอ 124 ตําบล 1,765 หมู่บ้าน 144 องค์กรปกครองท้องถิ่น อยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมูลค่า 113,402 ล้านบาท เป็นลําดับที่ 49 ของประเทศ ลําดับที่ 9 ของภาคเหนือ มีสัดส่วนจากสาขาภาคบริการ ร้อยละ 6

โดยข้อมูลการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงราย ศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเชียงราย ถือเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของไทย ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ ตามกรอบความร่วมมืออนุภาคลุ่มน้ําโขง หรือ GMS ทําเลที่ตั้ง ของจังหวัดอยู่ติดกับประเทศเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเส้นทางคมนาคม ที่สําคัญ โดยทางบกเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจสู่ประเทศจีน (ตอนใต้) ผ่านประเทศเมียนมาร์ และสปป.ลาว โดยใช้เส้นทาง R3A และ R3B ทางอากาศมีท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง สามารถ รองรับการขนส่งสินค้าได้ ปีละ 3,400 ตัน รวมถึงการขนส่งทางน้ําผ่านท่าเรือพาณิชย์เพื่อการขนส่งสินค้า ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ซึ่งให้บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ มีจุดผ่านแดนถาวร 3 จุด ตลอดจน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน และ อําเภอเชียงของ โดยมีแนวทางการพัฒนาให้เป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์ เชื่อมโยง สู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง โดดเด่นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย รายได้จากการท่องเที่ยว ในภาพรวมปี 2564 มีอยู่ที่ 7,948 ล้านบาทเศษ ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายได้มีการวางแผนในด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยว โดยใช้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิท -19 ระดมวัคซีนฉีดให้กับประชาชนในจังหวัด และมุ่งเน้นการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ทำให้เพิ่มจํานวนผู้รับวัคซีน จากข้อมูลเดิมในเดือนกันยายน 2564 ที่มีจํานวนผู้ได้รับวัคซีน ประมาณร้อยละ 30 โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 มียอดของผู้ได้รับวัคซีนร้อยละ 70% มาตรการในด้านการระดมวัคซีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือน รวมทั้ง มาตรการ การส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้ทั้งในด้านการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว และการสร้างรายรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการ ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดย ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 ได้วางแผนการดําเนินงานในการกระตุ้น เศรษฐกิจในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 อาทิ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดปี 2565 กําหนดจัดในระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานสนามบินเก่า ฝูงบิน 426 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย , การจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (Lanna GMS Expo) ในช่วงเดือน 2564 , งานแสดงสินค้าผ้าทอและเครื่องสิ่งทอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้”
ผู้ว่าฯเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย.. เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
งาน “CHIANG RAI MONEY FAIR 2022” “งานสัปดาห์การเงิน เดินหน้าเศรษฐกิจเชียงราย 2022”
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯ ให้การตอนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้าการลงทุนและการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างไทยและเกาหลี