เชียงราย ทำบุญสืบชะตาเมือง เสริมสิริมงคล 760 ปี การก่อตั้งเมืองเชียงราย

13 มกราคม 2565 จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย เนื่องในในโอกาสครบรอบ 760 ปี ของการก่อตั้งเมืองเชียงราย จัดขึ้นพร้อมกันในเวลา 09.11 น ทั้งจุดหลักโซนใจกลางเมืองเชียงราย. และโซน 4 มุมเมือง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนทุกภาคส่วนของแต่ละพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีอันเป็นมงคล และลดการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง เสริมสิริมงคล 760 ปี ได้แบ่งพื้นที่การประกอบพิธีออกเป็น 5 โซน

โดยโซนที่ 1 จุดหลักใจกลางเมืองเชียงราย มีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบวงสรวง เจริญพุทธมนต์ สืบชะตาเมืองเชียงราย ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีประชาชนจากอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

โซนที่ 2 ทิศตะวันออก มีพระครูบวรรัตนธรรม เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีที่วัดสบสม ตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีประชาชนจากอำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล ร่วมพิธี

โซนที่ 3 ทิศใต้ มีพระครูพิพิธพัฒนโกวิท เจ้าคณะอำเภอพาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีที่วัดร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีประชนจากอำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอเทิง เข้าร่วมพิธี

โซนที่ 4 ทิศเหนือ พระครูวิสุทธิธรรมภาณี เจ้าคณะอำเภอแม่สาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีที่วัดพระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีประชาชนจากอำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงแสน และอำเภอดอยหลวง ร่วมพิธี

และโซนที่ 5 ทิศตะวันตก พระภาวนารัตนญาณ วิ. เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีที่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีประชาชนจากอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ลาว เข้าร่วมพิธี

นอกจากนี้ในช่วงเย็นเวลา 18.00 น. จะมีการประกอบพิธีสวดเบิก ตามความเชื่อและประเพณีของชาวล้านนา พร้อมกันทั้ง 5 โซนเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดสิริมงคล ต่ออายุบ้านเมือง ต่อชีวิตคนให้ยืนยาว เสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ ให้พ้นจากโชคร้าย โรคาพยาธิ มีโชคลาภ และมีความสุข ความเจริญ ตลอดจนขจัดภัยอันตรายต่างๆ ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง “ขุดลอกหนองป่าไคร้”
ผู้ว่าฯเชียงราย นำทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น งานศิลป์ ถิ่นเชียงราย.. เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
งาน “CHIANG RAI MONEY FAIR 2022” “งานสัปดาห์การเงิน เดินหน้าเศรษฐกิจเชียงราย 2022”
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯ ให้การตอนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้าการลงทุนและการเดินทางเข้าออกประเทศระหว่างไทยและเกาหลี