กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้ฟรี จังหวัดเชียงราย – พะเยา

กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้ฟรี จังหวัดเชียงราย – พะเยา

กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้ฟรี จังหวัดเชียงราย – พะเยา โดยสามารถขอรับกล้าไม้ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ หรือสถานีเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้าน

1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย

บ้านปงตอง หมู่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

นางสาวอำพร จี๋มะลิ

09 1856 6009

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย

123 หมู่ 5 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

นายธนศักดิ์ วิศิษฐ์ผล

05377 9214, 08 1950 6631

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

นายกรกฎ สุขฤกษ์

09 7350 1454, 08 2001 3719

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

หมู่ 6 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ว่าที่ ร.ต.หญิง นภัสนันท์ วัชรพัฒนกุล

06 5964 9054

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้อำเภอปง จังหวัดพะเยา

บ้านป่าคาใหม่ หมู่ 8 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140

นางคณิศร ฟองเขียว

08 9850 5983


ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย 091 856 6009
https://www.facebook.com/photo?fbid=317855704636658&set=a.116040911484806