แจกกล้าไม้ฟรี! ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย 

แจกกล้าไม้ฟรี! ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย 

แจกกล้าไม้ฟรี ที่ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย

กล้าไม้ที่แจก :

สัก พะยูง มะค่าโมง ประดู่ ขี้เหล็ก อินทนิลน้ำ ทองอุไร กาฬปพฤกษ์ ยางนา ราชพฤกษ์ หางนกยูงฝรั่ง เหลืองปรีดียาธร ปีป นางพญาเสือโคร่ง

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับกล้าไม้

 • ประชาชนทั่วไป

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาสิทธิถือครองที่ดิน

 • หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน

1.หนังสือจากหน่วยงานที่ยื่นขอ
2.รายละเอียดโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย (ยูเทริ์นบริเวณศาลเจ้าพ่อกิ่วทัพยั้ง)
โทร. 090-4758435, 091-8566009, 061-6527766
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092366928042

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/WM7NRnzGc2Ry8Tbx9

 ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น    

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้

1.  ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง  (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)

2.  ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่

3.  ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้  สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้  โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

4.  ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปี
หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน
สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ1,500  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ
พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

5.  ศาสนสถาน  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนทั่วไป  ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน  10,000  ต้น/ปี
แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์   เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้
ได้มากกว่ารายละ10,000  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกล้าไม้
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.  ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

สถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัด / สถานที่ติดต่อ ขอรับกล้าไม้

 • ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย 
  บ้านปงตอง หมู่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
  นางสาวอำพร จี๋มะลิ
  09 1856 6009
 • สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย
  123 หมู่ 5 ต.แม่คำ  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  57240
  นายธนศักดิ์  วิศิษฐ์ผล
  0 5377 9214, 08 1950 6631
 • สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย    
  ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
  นายกรกฎ สุขฤกษ์
  09 7350 1454, 08 2001 3719
 • สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
  หมู่ 6 ต.ท่าจำปี  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000
  ว่าที่ ร.ต.หญิง นภัสนันท์ วัชรพัฒนกุล
  06 5964 9054
 • สถานีเพาะชำกล้าไม้อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  บ้านป่าคาใหม่ หมู่ 8 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
  นางคณิศร ฟองเขียว
  08 9850 5983

ข้อมูลติดต่อขอรับกล้าไม้
https://www.forest.go.th/chiangrai2/th/ติดต่อขอรับกล้าไม้/

#แจกกล้าไม้ #แจกต้นไม้ฟรี