จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดและตัดสินการประกวดการแสดงเวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ ปลัดจังหวัดเชียงราย

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดและตัดสินการประกวดการแสดงเวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการประกวด ณ เวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 กำหนดให้มีการประกวดการแสดง ณ เวทีกลาง ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2567 ไปจนถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ที่บริเวณสนามบิน ฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย และมีพิธีทางศาสนา พิธีกรรมตามจารีตประเพณี และกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือของชาวเชียงราย

ในที่ประชุม ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงกิจกรรมการประกวดการแสดงที่จะจัดขึ้น ณ เวทีกลาง และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม อาทิ การจัดแผนผัง ตกแต่งเวที และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (มอบหมายโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) การจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภริยา และประเภทบริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน (รับผิดชอบโดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย) การประกวดแสงสี To Be Number One (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย) การประกวดดนตรีนักเรียน/นักศึกษา (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย) การประกวดรำวงย้อนยุค (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย) การประกวดธิดาดอย (ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย) กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย (สำนักงานจังหวัดเชียงราย) การจัดทำและจำหน่วยพวงมาลัย ดอกไม้ ลูกโป่งในการประกวดบนเวทีกลาง (อำเภอเมืองเชียงราย)

นอกจากนี้ในที่ประชุม ยังได้พิจารณาร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดง และกิจกรรมการแสดงเวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 พร้อมมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดงาน คือสืบสานประเพณี โดยให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในการจัดงาน ที่สำคัญเพื่อให้ชาวเชียงรายได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันสถาปนาเมืองเชียงราย ครบรอบ 762 ปี (วันที่ 26 มกราคม 2567)

โดยใน วันที่ 26 มกราคม 2567

  • เวลา 07.30 น. พิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช และพิธีห่มผ้าพระสถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง

  • เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวง และทำบุญเมืองเชียงราย ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) พร้อมกันในเวลาเดียวกันนี้กับอีก 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย
    • ซึ่งหลังเสร็จพิธี จะมีการฟ้อนเมืองปูจาไหว้สาพญามังราย ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) โดยนางรำมากว่า 762 คน

  • เวลา 14.15 น. พิธีไหว้สาพญามังราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอถวายเครื่องสักการะ
    • ต่อด้วยขบวนแห่ เฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย ซึ่งจะเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางผ่านสวนตุงและโคม เลี้ยวซ้ายแยกศาล เข้าสู่แยกประตูสลี เลี้ยวขวาผ่านหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ และเลี้ยวซ้ายแยกบรรพปราการ (แยกวัดมิ่งเมือง) มุ่งหน้าสู่ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) เพื่อจัดพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 และร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย โดยการกดปุ่มเปิดไฟให้สว่างไสวทั่วทุกมุมเมือง และสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย

พร้อมเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกัน 3 จุด ได้แก่

  • บริเวณงานพ่อขุนฯ (สนามบินเก่า) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
  • ณ วัดร่องเสือเต้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  • ณ บริเวณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว
https://www.facebook.com/Samnaknganprachasamphan/posts/
pfbid0uEtE2NmYz1JDw7U4shn12BgGy6QjjwzXmkDzR3BgBevYtL6RD8saSyUzfLuq1oW7l

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567
“กองทัพอากาศ” โชว์ขีดความสามารถสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) รองรับศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนภาคเหนือตอนบน
16 ก.พ.67 นี้ | เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ ของกองทัพอากาศ “ฝูงบิน 416” ณ สนามบินเก่าจังหวัดเชียงราย
ผลการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567
ประมวลภาพกิจกรรม การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์พญามังราย “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” ที่วัดร่องเสือเต้น
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี