จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 พร้อมด้วย นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย

เนื่องจากได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้นเป็นปีแรก โดยจัดให้มีกิจกรรม การสวดสาธยายพระไตรปิฎก การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา และการแข่งขันประกวดงานวาดพุทธศิลป์ ระหว่างวันที่ 11- 12 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 นี้ ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้เห็นถึงความสำคัญ ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมให้ชาวพุทธได้เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม ในรูปแบบกิจกรรมการสวดมนต์ การจัดนิทรรศการฟังบรรยายธรรมะ เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความรู้ทางพระพุทธศาสนา ให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ศึกษาปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญ นำความสุขมาสู่ชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือและร่วมใจ มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

แสดงให้เห็นว่าทุกท่าน ต่างเป็นพุทธศาสนิกชน มีใจเป็นบุญ มีใจเป็นกุศล ในการบำเพ็ญคุณงามความดี อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนและส่งเสริม พระพุทธศาสนา เสริมสร้างและปลูกฝัง รากฐานอันดีงามด้านจิตใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชนและพุทธศาสนิกชน ร่วมกันนำหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธองค์ ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน สืบต่อไป

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย