จังหวัดเชียงราย จัดพิธีส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

พิธีส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ รัชกาลที่ 10

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ภายใต้กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (10 ก.ค. 67) ที่ภายในวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทางศาสนากิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๗ และส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย และคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย โดยพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชนได้ปฏิบัติภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะสามารถนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีมีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่ต่อไปมีคุณภาพ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติที่ถาวรและยั่งยืน โดยมี นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย คณะผู้พิพากษาหัวศาลจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อบจ.เชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ จำนวน 73 เล่ม

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ประเพณีหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่โบราณ เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ ที่ต้องจำพรรษาในวัดเป็นเวลา 3 เดือน เป็นการร่วมแรงร่วมใจ ทำให้เกิดความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในชุมชน และการร่วมทำกิจกรรมในวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา และในโอกาสอภิลักขิตการมหามงคลนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาจึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขึ้น อนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาในจังหวัดเชียงรายให้คงอยู่ต่อไป ให้เด็กเยาวชนประชาชน ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศ “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1 ..แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อเจ้า 17-19 ก.ค.นี้ ..
เริ่มเย็นนี้ | แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อออ.. “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1
จังหวัดเชียงราย จัดการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย ประจำปี 2567
ชวนผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ที่สนใจ ส่งเมนูอาหารและขนมพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก “เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงราย (1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น)
งานประเพณีหล่อเทียนพรรษา และพิธีกิ๋นอ้อผญ๋า วัดโบราณเวียงเดิม อ.เวียงชัย
ขอเชิญเที่ยวงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง” 26-28 ก.ค.นี้