ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่พักสมัครเข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี 2565

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่พัก ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และชุมชน ที่ได้จดแจ้งเป็นที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมเรียบร้อยแล้ว หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดแจ้งที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สมัครเข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการด้านที่พักให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

เกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) มีองค์ประกอบ 5 ด้าน 14 ตัวชี้วัด
1. องค์ประกอบด้านความสะอาด
2. องค์ประกอบด้านความสะดวก
3. องค์ประกอบด้านความปลอดภัย
4. องค์ประกอบด้านความเป็นธรรม
5. องค์ประกอบด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากการสแกน QR Code ในภาพ หรือ https://tiny.one/y59tn3vx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2141 3235 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลโดยเพจ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism