สนง.วัฒธรรมเชียงราย เชิญเที่ยวชุมชน สุดสายยายกอง มองบ้านเมืองรวง แอ่วข่วงคุณธรรม

จังหวัดเชียงราย โดย ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชนร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “เปิดบ้านคุณธรรม” (แบบ Hybrid Online) ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๕ (จังหวัดเชียงราย) วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง ตําบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย