วัฒนธรรมเชียงราย-ดำเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ผ่านกิจกรรมเชียงรายเบียนนาเล่

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดกิจกรรม: เชียงรายเบียนนาเล่ (Chiang Rai Biennale) ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก : เชียงรายเบียนนาเล่ (Chiang Rai Biennale)

โดยดำเนินการจัดกิจกรรมสำรวจข้อมูลบริบทพื้นที่และวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,นายบรรจบ ปูธิปิน, นายพิชิต สิทธิวงค์ รองนายกสมาคมขัวศิลปะ ,นายกำธร สีฟ้า คณะกรรมการขัวศิลปะ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมสำรวจข้อมูลบริบทพื้นที่และวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ลงพื้นที่สำรวจ ดังนี้

๑. พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๒. ขัวศิลปะ

การจัดกิจกรรมฯ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี โดยคัดเลือกสถานที่จากการสำรวจฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่

๑. ขัวศิลปะ
๒. หอศิลป์ Chiang Rai Art Museum , หอนิทรรศการถาวร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๓. พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจะดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด

เบ็ญจมาส บุญเทพ/พิรุณพร อินเทพ : รายงาน
จุฬาลักษณ์ เขตรักษา/ธัญวรัตน์ ธรรมสอน : ภาพ
นายอภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา
แนะนำโปรแกรมเที่ยว 3 วัน 2 คืน เชียงราย
ททท.สำนักงานเชียงราย  ขอเชิญร่วมงานเคาท์ดาวน์จังหวัดเชียงราย และพะเยา
ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย – พะเยา [ เดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 ]