ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ ประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ในหัวข้อ “6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

ประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ในหัวข้อ “6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น”

การประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ระดับเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ระดับเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างกระบวนการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย โดยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการแบบทีม ทีมละ 3 คน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ผลิตผลงานส่งเข้าประกวดในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาว 1 – 3 นาที หัวข้อ “๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย ยึดมั่นในศาสนาที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ โด

ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดของเยาวชนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจและเข้าใจบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติให้ดำรงอยู่คู่กับประเทศไทยอย่างมั่นคงสืบไป

  • เยาวชนทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลป๊อปปูล่าโหวต จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท รวมเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท


ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ข้อมูลข่าวสาร และกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2567 และส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th คลิกหัวข้อ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว
https://www.facebook.com/photo?fbid=784088387208962&set=a.571807045103765

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประกวดคลิปสั้น “กิจกรรมการส่งเสริม Soft Power เพื่อการท่องเที่ยวนครเชียงราย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ชวนร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพ (สำหรับประชาชนทั่วไป) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 15 ส.ค. 67 นี้
ภาพบรรยากาศ ขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปยังวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ
บ่อน้ำทิพย์ จ.เชียงราย หนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง ที่ใช้ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567