ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย

วัฒนธรรมจังหวัดเชียยงราย อนุรักษ์ สืบสาน สืบทอด วัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย

งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 67) นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย ที่บริเวณลานวัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชุมชนวัดฝั่งหมิ่น และเครือข่ายภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอด เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องของท้องถิ่นให้ยั่งยืน ที่ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างกิจกรรมเทศกาลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพญามังรายหลวง ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ผู้สถาปนาเมืองเชียงราย และสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ รักและหวงแหนแผ่นดินเกิด และสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้จากมรดกภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ต่อไป โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก

งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ทุกวันที่ 26 มกราคมของทุกปี จังหวัดเชียงราย กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาเมืองเชียงราย ซึ่งในปี 2567 จังหวัดเชียงรายมีอายุครบ 762 ปี จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม สืบชะตา และวันสถาปนาเมืองเชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอเทิง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมที่ 2. การจัดงานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปีเมืองเชียงราย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณวัดวังหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายแห่งนี้

ซึ่งกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการเสวนาประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพญามังรายหลวง และนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงราย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมฐานเรียนรู้ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ น่าศึกษาค้นคว้า มีความหลากหลายชาติพันธุ์ ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายมีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดดเด่น ทั้งด้านวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมความเชื่อ ภูมิปัญญา ชาวเชียงรายก็ต้องไม่ลืมรากเหง้าบรรพบุรุษ ผู้สร้างและสถาปนาเมืองเชียงรายให้เราได้อยู่และใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพญามังรายปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ผู้สถาปนาเมืองเชียงราย เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่น้องๆ นักเรียนประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงราย และยังเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงราย ส่งผลให้เกิดรายได้แก่ชุมชน จังหวัด ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว
https://www.facebook.com/Samnaknganprachasamphan

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพกิจกรรม การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์พญามังราย “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” ที่วัดร่องเสือเต้น
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
เปิดเส้นทาง “นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย” เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี
26-27 ม.ค.นี้ | เชิญชมการแสดง แสง สี เสียง “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย”