จังหวัดเชียงราย จัดการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย ประจำปี 2567

การประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย ประจำปี 2567

การประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการออกแบบแฟชั่นผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการกิจกรรมและการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลัก การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี กิจกรรมย่อย อัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ทเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย ประจำปี 2567

โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การนำมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่สืบไป รวมทั้ง สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้มีนักออกแบบ ดีไซน์เนอร์ ช่างทอผ้า ช่างเย็บผ้า ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ ผลงาน และคัดเลือกให้เหลือ ๒๐ ผลงาน เพื่อนำไปเข้าร่วมการจัดงานแสดงแบบแฟชั่น กิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สนง.วัฒนธรรม เชียงราย : ภาพ/ข่าว
ณพิชญา นันตาดี,สุพรรณี เตชะตน : รายงาน
กัลยา แก้วประสงค์ ,จิรัฏฐ์ ยุทธ์ธนประวิช: ภาพ
อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศ “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1 ..แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อเจ้า 17-19 ก.ค.นี้ ..
เริ่มเย็นนี้ | แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อออ.. “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1
งานเริ่มเย็นวันนี้ ใครว่างแวะไปเที่ยวชมได้ “งานอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย” 10.00-20.30 น.
12-14 กรกฎาคมนี้ | ชวนเที่ยว ชม ช้อป ในงานส่งเสริม ผ้าทอ ผ้าพื้นถิ่น ด้วยอัตลักษณ์จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จัดพิธีส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
ชวนผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ที่สนใจ ส่งเมนูอาหารและขนมพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก “เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงราย (1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น)