จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานสืบสาน “ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง” ประจำปี 2566

จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานสืบสาน “ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง” ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระครูศิริธรรมนิรัฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงรายแทนรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระเซ็งกิม กตสิทฺโธ เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์ นายประจญ ปรัชญ์สกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยในที่ประชุม ได้มีการรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานจัดงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 และร่วมกำหนดการและรูปแบบของกิจกรรม งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ ใช้ชื่องาน “2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้ส่พระธาตุดอยตุง” รวมถึงที่ประชุมได้หารือการมอบหมายภารกิจของคณะกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานสืบสาน “ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง” ประจำปี 2566

การจัดงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 5 ถึง วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566

**กิจกรรมใน วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม ประกอบด้วย

 • การเดินจาริกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” โดยเริ่มปล่อยขบวนเดินจาริกแสวงบุญ ณ วัดศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 • ผู้ร่วมเดินจาริกแสวงบุญจะได้รับเหรียญที่ระลึก “ 2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ” ออกแบบโดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง
 • กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
 • การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • พิธีตักน้ำทิพย์
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช เทศน์สวดเบิก ณ วิหารวัดน้อยดอยตุง
 • กิจกรรมแสง สี เสียง ณ ลานวัดพระธาตุดอยตุง

**กิจกรรมใน วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 ประกอบด้วยกิจกรรม

 • ขบวนน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน ผ้าห่มพระธาตุพระราชทาน และเครื่องสักการะ
 • พิธีถวายเครื่องสักการะ พระธาตุดอยตุง
 • พิธีนมัสการและสรงน้ำ
 • พิธีห่มผ้าพระธาตุดอยตุง
 • พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา
 • ขบวนชาติพันธุ์ 18 ชาติพันธุ์
 • ขบวนมวลชนและเครื่องสักการะของส่วนราชการ 18 อำเภอ และทุกภาคส่วน
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

สำหรับประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จัดขึ้นเป็นประจำ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือของทุกปี เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และอนุรักษ์เผยแผ่ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของเหล่าพุทธศาสนิกชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศงาน “Chiang Rai Sustainable Design Week 2023” “กิน-อยู่-รู้-แบ่งปัน”
ชวนไปทำกิจกรรมอาร์ตๆ เดินเที่ยวชิลๆ กินอิ่ม ม่วนใจ๋กับร้านค้าและการแสดงอีกมากมาย ที่งาน “Chiang Rai Sustainable Design Week 2023”
20-26 มี.ค.66 | เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiang Rai Sustainable Design Week) ภายใต้ธีมงาน “กิน-อยู่-รู้-แบ่งปัน”
“ตลาดเชียงรายสร้างสรรค์” งานเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiangrai Sustainable Design Week 2023)
ขอเชิญชวนร่วมงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋า เมืองโยนกนาคพันธ์ ครั้งที่ 3
มหกรรมโคเนื้อจังหวัดพะเยา 25-27 มีนาคมนี้