กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมกลุ่มย่อยระดับจังหวัด ในการวางผังนโยบายระดับภาคภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมกลุ่มย่อยระดับจังหวัดในการวางผังนโยบายระดับภาคภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ (18 พฤษภาคม 2565) นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ (กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน) ณ ห้องประชุมเฮอริเทจ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบการประชุมแบบ On –Site และรูปแบบ Online ด้วยระบบ Zoom Webinar

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประชากร กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคในเชิงพื้นที่ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น


ด้าน นางจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ที่ผ่านมาการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดมาแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ถึง วันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา โอกาส ทิศทางการพัฒนาภาค การร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งกรมได้นำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมมาปรับปรุงผลการศึกษามาเป็นลำดับ

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนการจัดทำร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ กรมโยธาธิการและผังเมืองตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ขึ้นทั้งในรูปแบบ On –site คือการเข้าประชุมในพื้นที่ และรูปแบบ Online ด้วยระบบซูมเว็บบินาร์ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” และ “การขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ” และการนำเสนอร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือรายสาขา แผนงานและโครงการการพัฒนา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งในรูปแบบ On –site และ Online จำนวน 300 คน

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ไปประมวลและปรับปรุงร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ให้มีความครบถ้วนพร้อมทั้งขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในปี 2566 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น ณ วัดพระธาตุผาเงา
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนศิลปินเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย
เชียงรายจัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัว “ธงศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” โดยศิลปินเชียงราย อย่างยิ่งใหญ่
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย