จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันพุธ ที่ 18พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณวัดพระธาตุบุญร่มเย็น ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 จังหวัดเชียงราย โดยมีพระกิตติธัช สิริวํฑฒโน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบุญร่มเย็น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี


โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน โดยในกิจกรรมได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณวัดพระธาตุบุญร่มเย็น เนื้อที่จำนวน 5 ไร่

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับวันจะมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การเกิดพายุในพื้นที่ต่างๆ สภาวะโลกร้อนภัยแล้ง ดินถล่ม หรือแม้กระทั่งการเกิดมหาอุทกภัยที่ผ่านมา ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสมดุลของธรรมชาติ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ อีกทั้งแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ในการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม