เชียงรายเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดเชียงรายเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ และกลุ่มชมรมผ้าทอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม จำนวน 70 คน

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น จังหวัดละ 90 ตัว ไปประดับตกแต่งในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่พระที่นั่งอนันตสมาคม ถึงวัดพระศรี รัตนศาสดารามเพื่อเป็นประจักษ์พยานความจงรักภักดีผ่านผืนผ้าที่ได้สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปนิธาน

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ ด้วยผ้าไหมผ้าฝ้าย และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมขัวศิลปะในการออกแบบผีเสื้อด้วยลายผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ผ้าลายอัตลักษณ์เชียงแสนหงส์ดำ ผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย ผ้าปักอาข่า และผ้าปักม้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายในการสนับสนุนบุคลากร่วมเป็นวิทยากรในการสาธิตงานฝีมือการประดิษฐ์ผีเสื้อด้วยผ้าอัตลักษณ์ใน แก่หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ และกลุ่มชมรมผ้าทอ ที่เข้าเข้ากิจกรรมในครั้งนี้

นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ได้มีการดำเนินการออกแบบลวดลายผ้า และเครื่องแต่งกายจังหวัดเชียงราย ซึ่งให้ใช้ “ลายเชียงแสนหงส์ดำ” เป็นลวดลายผ้าประจำจังหวัด และใช้สีม่วงเบอร์ 10 คือสีม่วงขาบ หรือสีม่วงบัวสาย หรือสีม่วงเชียงราย เป็นสีของเครื่องแต่งกายประจำจังหวัด เพื่อนำไปออกแบบตัดเย็บชุดพิธีการ หรือชุดลำลองเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ และใช้ในงานพิธีต่างๆของจังหวัดเชียงราย โดยได้ทีมศิลปินนักออกแบบและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผ้า ร่วมออกแบบลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดเชียงราย ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของจังหวัด ด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์คตินิยมความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัย โดยลายเชียงแสนหงส์ดำ เป็นลวดลายที่เก่าแก่ เป็นเอกลักษณ์ของซิ่นเชียงแสนโบราณ พบลักษณะร่วมของลวดลายดังกล่าวของภาพโบราณในพื้นที่ต่างๆ ของภาคเหนือในประเทศไทย ซึ่งทางศิลปินผู้ออกแบบได้ใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย นำไปสู่การสร้างสรรค์ให้มีความทันสมัยบน พื้นฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยสามารถนำไปต่อยอด ออกแบบ เพื่อใช้ในงานทั่วไป และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการสนับสนุนและผลักดันผ้าพื้นถิ่นเชียงราย เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และให้เกิดความภาคภูมิใจของความเป็นจังหวัดเชียงรายสืบไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม