สำนักงานวัฒนธรรมเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานวัฒนธรรมเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมผ้าไทยตามโครงการอัตลักษณ์ อาภรณ์นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ (4 เมษายน 2565) ที่บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด งานสัปดาห์ส่งเสริมผ้าไทยตามโครงการอัตลักษณ์ อาภรณ์นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทย ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมในการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีคุณภาพ


นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมผ้าไทยตามโครงการ อัตลักษณ์ อาภรณ์นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการออกแบบลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่สื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด “ลายเชียงแสนหงส์ดำ และสีม่วงเชียงราย เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์คตินิยม ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในจังหวัด เพื่อส่งเสริมทุนทาง วัฒนธรรมในการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์คุณค่าและความโดดของมรดกภูมิปัญญา การปักผ้า การถัก การทอผ้าให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร เด็กเยาวชน และ ประชาชน ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมมีทั้ง ภาควิชาการ การจัดนิทรรศการลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปณิธานที่จะสืบสานรักษา และ อนุรักษ์ผ้าไทย อันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด การแสดงแบบเครื่องแต่งกาย การออกร้านแสดง และ จำหน่ายผ้า และสั่งผลิตลายพระราชทาน ผ้าอัตลักษณ์เชียงราย ผ้าพื้นเมืองเชียงราย ผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ เครื่องประดับ และของฝากของที่ระลึก รวมถึง การแสดงศิลปวัฒนธรรม


ทางด้าน นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการศึกษา สืบค้น และจัดทำข้อมูลลายผ้าอัตลักษณ์เชียงราย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” และสิ่งทอท้องถิ่น ที่เกือบสูญหายไปให้กลับมาได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ตลอดจนส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น สร้างอาชีพสร้างรายได้ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น


โดยคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์เชียงรายได้คัดเลือกลายผ้า และสีที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย และสะท้อนให้เห็นถึง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันโดดเด่น ลายผ้าอัตลักษณ์เชียงราย “ลายเชียงแสนหงส์ดำ” และสีม่วงเชียงรายเป็นลายและสีผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความเหมาะสมในการเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการผลิตผ้าได้หลากหลายเทคนิควิธี อาทิ เทคนิคการจก การพิมพ์ลาย การปักทอ การมัดย้อม รวมถึง พัฒนาลวดลายให้สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ส่วนสีอัตลักษณ์เชียงราย คือ สีม่วงเชียงราย ซึ่งเป็นสีที่คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเฉดสีที่เหมาะสมกับทุกสีผิวสวมใส่แล้วมีความสวยงาม จังหวัดเชียงรายจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ทั่วไป ร่วมกันภาคภูมิใจในลายผ้าอัตลักษณ์เชียงราย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองที่มีลายอัตลักษณ์เชียงราย รวมถึงลายพระราชทาน ได้แก่ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี และลายนารีรัตนราชกัญญา เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจังหวัดเชียงราย ตลอดจนนำลวดลายดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดในผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม