เชียงราย Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเด็ก 5- 11 ปี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการ Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 แก่กลุ่มนักเรียนอายุ 5 -11 ปี พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ศุภฤกษ์ เนตรสุวรรณ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 เชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดพร้อมและร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีน ณโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 7 และที่อาคารผู้ป่วยนอก (OPD เด็ก) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สำหรับจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฉีดวีคซีนป้องกัน Covid 19 โดยเริ่มฉีดให้แก่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งอยู่ในกลุ่มช่วงที่มีอายุ 5 ถึง 11 ปี ซึ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนไปเซอร์ฝาสีส้ม ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยในวันนี้มีการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 7 และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 274 ราย จากการสำรวจความประสงค์การฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอง และผู้ดูแล มีเด็กที่ต้องการประสงค์ฉีดวัคซีนกว่า 77,000 ราย ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้รับวัคซีนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข และจะได้ทยอยฉีดให้แก่เด็กนักเรียนในกลุ่ม 5-11 ปี จนครบจำนวนต่อไป

ตามที่ประเทศไทยได้ให้บริการวัคซีนโควิด 19 มาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อป้องกันควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและส่งผลกระทบ ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว การให้วัคซีนเพื่อเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประชากร เป็นกลยุทธ์สำคัญในการตอบโต้การระบาด และนำพาประเทศให้พ้นจากวิกฤติการระบาดของโรค โดยในระยะแรก ได้ให้วัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีการขยายกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนไปยังผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามวัคซีนโควิด 19 ได้ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ โดยได้มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนโค19 คือไฟเซอร์ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี และได้รับการ ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งประเทศไทย ได้มีแผนจัดหาวัคซีนดังกล่าว เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขอเชิญชวน ผู้ปกครองและเด็กในกลุ่ม 5 ถึง 11 ปีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาร่วมฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อจะให้ลูกหลานเยาวชนมีความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 เป็นเกราะกำบังการติดเชื้อ หรือลดความรุนแรงของโรคได้


สำหรับจังหวัดเชียงรายมีข้อมูลผู้ได้รับการฉีดวัคซีนในฐานทะเบียนราษฎร์แล้วกว่า 75% รวมถึงผู้ที่ประสงค์ในการรับวัคซีนในเข็มที่ 3 มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาก และในส่วนของการติดเชื้อในจังหวัดรายวันมีปริมาณที่ไม่สูง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จังหวัดเชียงรายสามารถควบคุมได้ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคฤดูร้อนต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด 19 Moderna Bivalent
ความแตกต่างระหว่างโรคโควิดโอมิครอน และโรคไข้เลือดออก
เชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน
เชิญชวนประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนโควิด 19 Pfizer bivalent
สธ.เผย หลังสงกรานต์ อาจพบผู้ป่วย “โควิด” มากขึ้น พร้อมรับมือ วาง 3 มาตรการป้องกันระบาด
“หมอยง” ชี้ปัจจัย เปิดเทอม – ฤดูหนาว ทำโควิด 19 เพิ่ม ยาวถึง ก.พ. คาดใกล้เข้าสู่ภาวะปกติการใช้ชีวิต แต่ต้องไม่ประมาท หน้ากาก – วัคซีน ยังจำเป็น