ขยายเวลาการชมสวนเชียงรายดอกไม้งามถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564- 9 มกราคม 2565 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนั้น เนื่องจากพื้นที่ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

หลังจากในวันที่ 10 มกราคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 ถึง 20.00 น.

*** ยกเว้นวันเสาร์ที่มีถนนคนเดินถึงเวลา 22.00น.

ยังมีการเปิดให้บริการเป็นสวนสาธารณะ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19