อบจ.เชียงราย สืบสานวัฒนธรรมล้านนา เปิด “โครงการโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา วัดดอนแก้ว” อ.เทิง จ.เชียงราย

โครงการโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา วัดดอนแก้ว ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ประธานฝ่ายฆราวาส) เป็นประธานเปิด โครงการโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา วัดดอนแก้ว พร้อมด้วย พระครูรัตนธรรมนุสรณ์ เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว (ประธานฝ่ายสงฆ์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมี นายมานพ อุบลศิลป์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเทิง เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา วัดดอนแก้ว ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย

สำหรับโครงการจัดงานโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา วัดดอนแก้ว มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้และร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจตระหนักในคุณค่าความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน

โครงการโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา วัดดอนแก้ว ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย

โดยในการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรม การแสดงด้านวัฒนธรรมล้านนาและดนตรีพื้นบ้าน อาทิ ปี่พาทย์ล้านนา กลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบฟ้อนเจิง ฟ้อนสาวไหม

โครงการโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา วัดดอนแก้ว ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย

รวมถึงการแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมล้านนา อาทิ ต้มลานจ๋านธรรม ปั่นฝ้ายทอผ้า ดนตรีพื้นเมือง การจักสาน ขนมและอาหารล้านนา การทำดาบและอาวุธล้านนา อักษรล้านนา และวิถีตลาดย้อนยุค กาดหมั้วคัวแลง อีกด้วย

อบจ.เชียงราย ภาพ/ข่าว