วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ “World Environment Day”

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ “World Environment Day”

ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ เนื่องจากโลกเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้

อมอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ที่ต้องดำรงชีวิตในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ขาดสมดุล เพื่อให้เกิดความร่วมมือ รู้ทันเหตุการณ์ และร่วมกันหาแนวทางป้องกัน ลงมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”

5 มิถุนายน นอกจากเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้ว ยังเป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” อีกด้วย เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทย และเป็นกำลังใจให้ชาวนาที่มุ่งมั่นประกอบอาชีพ ทำนาด้วยความเสียสละและอดทน

ภาพ/ข้อมูล สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Parks of Thailand