จ.เชียงราย จัดประชุมประชาคมพัฒนาบ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ลาว

ประชาคมยกบ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น เป็นจุดผ่านแดนถาวร

จังหวัดเชียงราย จัดประชุมประชาคม การพัฒนาพื้นที่ชายแดนบริเวณบ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ลาว

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมประชาคม เพื่อขอความเห็นชอบ เรื่องการปักเขตแดนไทย-ลาว บริเวณบ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พัฒนาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนเจ้ากรมแผนที่ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจาก คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชายแดนไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ชายแดนบริเวณตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ลาว จึงมีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อการดำเนินการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนบริเวณดังกล่าว

ประชาคมยกบ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น เป็นจุดผ่านแดนถาวร

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชุมประชาคมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการยอมรับและหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ โดยขอความเห็นชอบ เรื่อง การปักเขตแดนไทย-ลาว บริเวณบ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พัฒนาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยก่อนที่จะมีการโหวตว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ จากชาวบ้านในพื้นที่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลในด้านต่างๆ อย่างละเอียด เช่น ผู้แทนเจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้ให้ข้อมูลเรื่องแนวสันปันน้ำ แนวปักปันเขตแดนไทย-ลาว หลักเขตแดนที่ 2-01 ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ ทางด้านผู้แทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า การปักเขตแดนไทย-ลาว บริเวณบ้านห้วยลึก เป็นสนธิสัญญาที่บรรพบุรุษของเราทำไว้กับฝรั่งเศส การดำเนินการตามสัญญา จึงไม่มีคำว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างที่ชาวบ้านกังวลว่าจะเสียดินแดนไทย ส่วนผู้แทนจากสำนักงานต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ให้ข้อมูลในเรื่องของการพัฒนา การใช้พื้นที่ การเชื่อมโยงกับจุดอื่นๆ ที่จะมีการพัฒนาตามไปด้วย เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลการประชุมประชาคมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนบริเวณบ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในที่ประชุมซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ ได้ยกมือเห็นด้วยทั้งหมด ไม่มีผู้คัดค้าน การปักเขตแดนไทย-ลาว หลักเขตแดนที่ 2-01 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ชายแดนบริเวณดังกล่าว ต่อไป

ข้อมูล/ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย