จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

วันที่ กรกฎาคม 2566 นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายเตา เหวิน (DAO WEN) ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านโลจิสติกส์ ด้านคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนการเชื่อมต่อเครือข่ายและการทำงานร่วมกัน และประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะการใช้เส้นทาง R3A เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกัน

โดยนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย มีชายแดนติดต่อ กับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ ได้แก่ สหภาพเมียนมา และ สปป.ลาว ซึ่งมี “จุดผ่านแดนภายในพื้นที่รวมทั้งหมด 16 จุด” ได้แก่ ด่านถาวร 6 จุด และ จุดผ่อนปรน 10 จุด ซึ่งจะมีจุดผ่านแดนถาวรด้าน เมียนมา และ สปป.ลาว ที่มีแม่น้ำโขงเชื่อมโยงจากประเทศจีนตอนใต้ผ่านอำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย มีทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านคมนาคมขนส่งสู่กลุ่มประเทศอนุกภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS คือ เส้นทาง R3A เชื่อมระหว่างไทย กรุงเทพมหานคร ผ่านด่านพรมแดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผ่านไปยัง สปป.ลาว ถึงจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน รวมระยะทางกว่า 2,000 กม. เป็นเส้นทางที่สนับสนุนการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ ใต้ North-South Economic corridor โดยเชื่อมโยงจากกรุงเทพฯ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ไปยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ด่านชายแดนบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ด่านชายแดนบ่อหาร เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับจังหวัดเชียงราย เป็นเมืองที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาขยายหรือเพิ่มมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยสร้างโอกาสในการดำเนินนโยบายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา และมณฑลยูนนาน โดยเชื่อมโยงกันทั้งระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมไปถึงการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ ซึ่งในวันนี้ได้มีข้อหารือเกี่ยวกับ ประเด็นด้านวัฒนธรรม ด้านการเกษตร ด้านการค้าการลงทุน ด้านการขนส่งโลจิสติกส์ และการรื้อฟื้นเส้นทางการบินตรงระหว่างจังหวัดเชียงราย และเมืองจึงหงส์ สิบสองปันนา ประเด็นด้านการท่องเที่ยว และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/่ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพกิจกรรม | ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567
ชวนไปฟังเรื่องราวแม่สายในอดีต ในงาน “คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองแม่สาย พ.ศ. 2475 – 2567 ตามรอยอดีตแม่สาย 92 ปี”
23-24 มีนาคม 2567 | งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
โปรแกรมขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายด้วยศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่ โซว์คลินิก
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “๒๐๐๖ ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
งานประเพณีสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน ส่งเสริมภูมิปัญญาและเสน่ห์ท้องถิ่น