24 ก.พ.นี้ | เทศบาลนครเชียงราย กำหนดลงนาม MOU ร่วมกับเทศบาลนครระยอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และการเป็นเมืองอาหารปลอดภัย

MOU เทศบาลนครเชียงราย กับ เทศบาลนครระยอง 24 ก.พ.66

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีกำหนดทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และการเป็นเมืองอาหารปลอดภัย ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ เทศบาลนครระยอง ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ด้วย เทศบาลนครเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดทิศทาง และรูปแบบการพัฒนาที่มีความชัดเจนในแต่ละด้าน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงในภูมิลำเนาของตนเอง ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงราย ว่า “เชียงรายเมืองน่อยู่ นครแห่งความสุข”

ในปัจจุบัน เทศบาลนครเชียงรายได้มีเครือข่ายการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ กับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ซึ่งการประสานการทำงานรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น ส่งผลให้เทศบาลนครเชียงราย สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของเทศบาลนครเชียงรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครระยอง คืออีกหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเทศบาลนครเชียงรายมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทศบาลนครเชียงราย และเทศบาลนครระยอง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองภายใต้บริบทของตนเองร่วมกันหลายครั้ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาบนความแตกต่างของลักษณะพื้นที่และสภาพสังคมโดยรวม

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายสู่ความยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เทศบาลนครเชียงราย จึงได้เชิญเทศบาลนครระยอง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลนครเชียงราย ในด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการกีฬา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเมืองอาหารปลอดภัย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรม “วันมาฆบูชา” ฟื้นประเพณีล้านนาเชิญร่วมเวียนเทียน-พระบรมสารีริกธาตุ และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์ วันที่ 4 มี.ค.นี้
การประกวด Cover Dance ในงานเทศกาล “เชียงรายดอกไม้งาม” ชิงรางวัล 50,000 บาท
นำร่อง “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่อยู่นอกโรงเรียน
ขยายเวลาเข้าชมสวน! “เชียงรายดอกไม้งาม” ปีที่19 พร้อมเทศกาลดนตรีในสวน ถึง 18 ก.พ.66
วันนี้ เวลา 18.00 น. ชมขบวนแฟนตาซีพาเหรด 2023 และพิธีเปิดเทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชาและกาแฟ ประจำปี 2566
เริ่มวันนี้!! “งานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย” ประจำปี 2566