จังหวัดเชียงราย ประชุมสรุปรายงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย ประชุมสรุปรายงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงราย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงราย ในห้วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 โดยมีหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และร่วมรับฟังแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ประชุมสรุปรายงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดเชียงราย โดยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในห้วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 73 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 67 ราย มีผู้เสียชีวิต 15 ราย

สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงนำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสูดได้แก่รถจักรยานยนต์ และส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ผลการดำเนินการตามมาตรการ “1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม)” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 มีผู้ถูกดำเนินคดี กรณีไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน 3,269 ราย ไม่มีใบขับขี่ 2,679 ราย เมาสุรา 671 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 512 ราย ขับรถเร็วเกินกำหนด 487 ราย และคดีอื่นๆ รวมผู้ถูกดำเนินคดีทั้งสิ้น 7,843ราย

ประชุมสรุปรายงานปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

ในที่ประชุม ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงราย ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อร่วมแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลอื่นต่อไป และร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลของการเกิดอุบัติเหตุ และวางแนวทางการดำเนินการในการป้องกันโดยให้เพิ่มความเข้มข้นของด่านทุกด่าน โดยเฉพาะด่านชุมชน ให้มีการบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ในหมู่บ้าน โดยเน้นพฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาสุรา เพื่อลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ และให้มีการตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยงของถนน การติดไฟส่องสว่าง รวมถึงป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ อีกทั้งกำหนดให้ใช้มาตรการเข้มข้นในอำเภอเป้าหมายที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยให้ดำเนินการก่อนช่วงเทศกาล เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการลดการเกิดอุบัติเหตุ และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเชียงรายต่อไป

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย