จ.เชียงราย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ”

สสจ.เชียงราย ร่วมกับ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ” เป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข มีระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กันยายน 2565) ที่หอประชุมสวนอาหารเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 มีนายวิเชียร สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมพิธี

นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 7 นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สหสาขาวิชาชีพทุกระดับ และเปิดโอกาสให้บุคลากรสาธารณสุข ได้มีเวทีนำเสนอผลการวิจัย ผลงานวิชาการ สู่สาธารณะ เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงาน ข้อมูลการวิจัยระหว่างบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายสุขภาพ และเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดด้านสุขภาพ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ทั้งระบบบริการปฐมภูมิ ระบบบริการทุติยภูมิ-ตติยภูมิ ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก เข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุข ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เป้าหมายหลักคือ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ควบคู่ไปกับให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุข โดยการกระจายบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เพียงพอและครอบคลุม ตลอดจนการสร้างระบบการบริการสุขภาพที่ทันสมัย เข้าถึงได้ มีคุณภาพ และการเตรียมความพร้อมในการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ขึ้น

นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ มีผู้ส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดกรองเหลือผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 195 เรื่อง ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานด้วยวาจา ประเภทงานวิจัย และงานวิจัยสู่งานประจำ จำนวน 22 ผลงาน การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ประเภทงานวิจัย และงานวิจัยสู่งานประจำ จำนวน 42 ผลงาน การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเชิงระบบ จำนวน 41 ผลงาน การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง จำนวน 90 ผลงาน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สหสาขาวิชาชีพทุกระดับเข้าร่วมประชุม จำนวน 600 คน