จ.เชียงราย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ”

สสจ.เชียงราย ร่วมกับ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ” เป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข มีระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน

วันที่ 22 กันยายน 2565) ที่หอประชุมสวนอาหารเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 มีนายวิเชียร สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมพิธี

นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 7 นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สหสาขาวิชาชีพทุกระดับ และเปิดโอกาสให้บุคลากรสาธารณสุข ได้มีเวทีนำเสนอผลการวิจัย ผลงานวิชาการ สู่สาธารณะ เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงาน ข้อมูลการวิจัยระหว่างบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายสุขภาพ และเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดด้านสุขภาพ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ทั้งระบบบริการปฐมภูมิ ระบบบริการทุติยภูมิ-ตติยภูมิ ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก เข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุข ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เป้าหมายหลักคือ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ควบคู่ไปกับให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุข โดยการกระจายบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เพียงพอและครอบคลุม ตลอดจนการสร้างระบบการบริการสุขภาพที่ทันสมัย เข้าถึงได้ มีคุณภาพ และการเตรียมความพร้อมในการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ขึ้น

นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ มีผู้ส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดกรองเหลือผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 195 เรื่อง ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานด้วยวาจา ประเภทงานวิจัย และงานวิจัยสู่งานประจำ จำนวน 22 ผลงาน การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ประเภทงานวิจัย และงานวิจัยสู่งานประจำ จำนวน 42 ผลงาน การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเชิงระบบ จำนวน 41 ผลงาน การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง จำนวน 90 ผลงาน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สหสาขาวิชาชีพทุกระดับเข้าร่วมประชุม จำนวน 600 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงรายปราบหนักร้านกระท่อมเถื่อน พบเยาวชนเกือบ100คนนั่งจิบ พี้กัญชายันตี1 มีเด็กหญิง12ขวบอยู่ด้วย
สถานการณ์ “โรคไข้เลือดออก” จังหวัดเชียงราย ในปี 2566 และข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย – ลาว จังหวัดเชียงราย (วาระพิเศษ)
สายเขียวห้ามพลาด! มหกรรมกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ “ม่วนกัญ ล้านนา” 22-24 ก.ค.นี้
สธ.เชียงราย แนะประชาชนจังหวัดเชียงราย ตระหนักถึงอันตรายของโรคมะเร็งพร้อมกับรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 2565 (สาระน่ารู้)