คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2565

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้า ฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2565

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ความว่า

“พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ

จะหาใครมาเทียบยากจักหา

ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา

ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน”