เชียงราย จัดกิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรม สร้างสุข ณ เชียงราย และตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเชียงราย” ช่วยฟื้นฟูกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.30 นาฬิกา นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ข่วงวัฒนธรรม สร้างสุข ณ เชียงราย และตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเชียงราย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนประชาชน คนรุ่นใหม่ให้นำมิติทางวัฒนธรรมไปใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม รวมทั้งแก้ไขวิกฤติการณ์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรมสร้างสุข ณ เชียงราย” โดยจัดการแสดงดนตรีของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ “ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน คนเชียงราย” ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู พร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญา คุณค่าความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ให้ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรม โอกาสได้ทำงานร่วมกัน โดยให้ประเพณีวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งช่วยฟื้นฟูและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ และสร้างอาชีพให้แก่เครือข่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการได้ให้สัมภาษณ์ใน Facebook Live page สำนักงานประชาสัมพันธ์ และ สวท.เชียงราย เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรมสร้างสุข ณ เชียงราย และตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน คนเชียงราย” ไว้ว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการใช้พื้นที่ของทางราชการให้เกิดประโยชน์นอกจากการให้บริการทางราชการแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดตลาดวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้าและผลิตธรรมทางวัฒนธรรม ในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่เครือข่าย รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เปิดพื้นที่ทางวัฒนรรมให้กับศิลปะการแสดงด้านดนตรี ของจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งยังสร้าง สุนทรียภาพให้แก่บุคลากรในศาลากลางจังหวัดเชียงราย รวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการในพื้นที่อีกด้วย “

ท้ายนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้ความคิดเห็นทิ้งท้ายไว้ว่า สำหรับส่วนราชการไหน ที่มีแนวคิดความสร้างสรรค์ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ศาลากลางของจังหวัดได้ โดยให้ประสานงานติดต่อกับสำนักงานจังหวัด หรือส่วนราชการใดที่เห็นว่าเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์แก่ประชาชน ก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนราชการของตนได้ เพื่อที่จะได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของเราไว้สืบไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รมต.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยที่อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย
ปภ.เชียงรายฝึกซ้อมแผน กรณีประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางลอดอุโมงค์และพื้นผิวทางลอดอุโมงค์ หน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น ณ วัดพระธาตุผาเงา
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนศิลปินเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย