เชียงราย จัดกิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรม สร้างสุข ณ เชียงราย และตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเชียงราย” ช่วยฟื้นฟูกระจายรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.30 นาฬิกา นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ข่วงวัฒนธรรม สร้างสุข ณ เชียงราย และตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเชียงราย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนประชาชน คนรุ่นใหม่ให้นำมิติทางวัฒนธรรมไปใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม รวมทั้งแก้ไขวิกฤติการณ์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรมสร้างสุข ณ เชียงราย” โดยจัดการแสดงดนตรีของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ “ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน คนเชียงราย” ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู พร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญา คุณค่าความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ให้ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรม โอกาสได้ทำงานร่วมกัน โดยให้ประเพณีวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งช่วยฟื้นฟูและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ และสร้างอาชีพให้แก่เครือข่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการได้ให้สัมภาษณ์ใน Facebook Live page สำนักงานประชาสัมพันธ์ และ สวท.เชียงราย เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรมสร้างสุข ณ เชียงราย และตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน คนเชียงราย” ไว้ว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการใช้พื้นที่ของทางราชการให้เกิดประโยชน์นอกจากการให้บริการทางราชการแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดตลาดวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้าและผลิตธรรมทางวัฒนธรรม ในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่เครือข่าย รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เปิดพื้นที่ทางวัฒนรรมให้กับศิลปะการแสดงด้านดนตรี ของจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งยังสร้าง สุนทรียภาพให้แก่บุคลากรในศาลากลางจังหวัดเชียงราย รวมทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการในพื้นที่อีกด้วย “

ท้ายนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้ความคิดเห็นทิ้งท้ายไว้ว่า สำหรับส่วนราชการไหน ที่มีแนวคิดความสร้างสรรค์ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ศาลากลางของจังหวัดได้ โดยให้ประสานงานติดต่อกับสำนักงานจังหวัด หรือส่วนราชการใดที่เห็นว่าเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์แก่ประชาชน ก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนราชการของตนได้ เพื่อที่จะได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของเราไว้สืบไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม