ผวจ.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ และมอบใบประกาศยกย่องบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีประกาศยกย่องบุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง ชุมชนต้นแบบ และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีประกาศยกย่องบุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง ชุมชนต้นแบบ และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
ภายในงาน นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำองค์กรเครือข่ายทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ทั้ง 4 ด้าน


สำหรับจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ทั้ง 13 เครือข่าย ดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยง สร้างกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และผนึกกำลังเชิง “พื้นที่” เพื่อสร้างคุณธรรมในภาพรวม สู่เป้าหมายการเป็น “จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” และได้รับโล่รางวัลจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เกิดการขยายผลไปยังจังหวัดอื่น และนำไปสู่การค้นหาบุคคลต้นแบบ จำนวน 32 ราย ชุมชนต้นแบบ จำนวน 3 ชุมชน และหน่วยงานต้นแบบ จำนวน 42 องค์กร

ทั้งนี้ บุคคลต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ทั้ง 13 เครือข่าย ที่กระทำความดีให้จังหวัดเชียงรายจนผลงานได้เป็นที่ประจักษ์ และรายชื่อของบุคคล ชุมชน องค์กร ที่ได้รับเกียรติบัตรจะปรากฏในหอเกียรติยศ (Hall of fame) ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างคนดีให้มีที่ยืน ความดีให้พื้นที่ในสังคม รวมถึงพัฒนาแกนนำ หน่วยงาน องค์กร ชุมชน เครือข่ายต้นแบบ เพื่อเป็นโค้ชและขยายผลอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางของศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
ราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม
ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงราย ร่วมกับ 13 เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย “ชม แชร์ เชียร์” ปี 3