การประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

รอง ผวจ. จังหวัดเชียงราย เปิดงานการประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ การอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ และการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการเปิดงานการประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ การอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ และการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ โดยมี นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

สำหรับจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ในภาคเหนืออีกหลายจังหวัด ได้มีการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และงานอนุญาตด้านอื่น ๆ ของกรมป่าไม้เป็นจำนวนมาก จากการที่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตดังกล่าว เรื่องระยะเวลาการขออนุญาตที่ต้องใช้เวลานาน หรือความคืบหน้าต่าง ๆ ที่ต้องการทราบเพื่อจะได้ติดตามหลักฐานการขออนุญาต มาประกอบการของบประมาณในการดำเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติราชการ และการพัฒนาด้านอื่น ๆ

โดยกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และงานอนุญาตด้านอื่น ๆ เนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมา พบว่า มีคำขออนุญาตจำนวนมาก ซึ่งไม่ได้รับการพิจารณาอนุญาตได้อย่างทันสถานการณ์ ส่งผลให้การขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดสร้างสถานที่ปฏิบัติราชการ การสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการดำเนินการอื่น ๆ ของส่วนราชการ ไม่เป็นไปตามแผนการพัฒนาประเทศ


ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้นรวมไปถึงคำขออนุญาตในภาคเอกชน ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วนเช่นกันกรมป่าไม้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อตอบสนองการทำงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการอนุญาต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต ได้อย่างทันสถานการณ์

ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายก็ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการใช้พื้นที่ป่าเช่นเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้และงานอนุญาตด้านอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขออนุญาตต่าง ๆ อย่างดียิ่งขึ้น อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
ผวจ.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ และมอบใบประกาศยกย่องบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
ราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม