กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณบ้านพักพนักงานยาสูบ ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยทหารพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องด้วยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยภายในพิธี ประธานในพิธีเปิดกรวยและถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นประธานในพิธี ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา โดยพร้อมเพรียง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานผู้ภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝก และร่วมทำการกำจัดวัชพืช บริเวณข้างตลิ่งลำน้ำกกสายเก่า

โดยกิจกรรมจิตอาสาจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความสมานฉันท์สามัคคีและความจงรักภักดี อีกทั้งประชาชนจิตอาสาหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ทำการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำกกสายเก่า จากสะพานถนนศรีบุญเรือง ถึงสะพานถนนเกาะลอย รวมระยะทาง 450 เมตร รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี ด้วยหัวใจ” โดยมุ่งหวังให้พสกนิกร มีความสมานฉันท์สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม