แนวทางปฏิบัติสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ จ.เชียงราย

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 11/2565 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว