พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมคณะอนุกรรมการ ควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงราย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมการขอทานจังหวัดเชียงราย โดยในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน และผู้แสดงความสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการจัดระเบียบขอทานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงรายย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2563 จนถึงปัจจุบัน พบจำนวนขอทานรวมทั้งสิ้น 25 ราย จำแนกเป็นเพศชาย 11 ราย เพศหญิง 14 ราย โดยแยกเป็นต่างด้าวจำนวน 20 ราย คนไทย 5 ราย สำหรับขอทานต่างด้าวพบว่าส่วนใหญ่เป็นสัญชาติเมียนมาทั้งหมด และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบจำนวนต่างด้าวที่เข้ามาขอทานในจังหวัดเชียงรายมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งไม่สามารถข้ามด่านมายังประเทศไทยได้ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการกับขอทานที่เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา โดยได้ดำเนินการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการผลักดันกลับสู่ประเทศต้นทางต่อไป และในรายที่เป็นคนไทยได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และส่งคืนสู่ภูมิลำเนา รวมถึงรับเข้าการคุ้มครองสวัสดิภาพยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย


สำหรับรายที่เป็นคนไทยปัจจุบันได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านความสามารถของตนเองจากบุคคลขอทานเป็นบุคคลผู้ที่มีบัตรแสดงความสามารถ ทำให้มีสถิติบุคคลขอทานลดลง มีเพียงกลุ่มคนที่เป็นบุคคลเร่ร่อนไร้ที่พึ่งซึ่งไม่ได้มีพฤติกรรมขอทานเป็นประจำ

สำหรับสถิติการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถของจังหวัดเชียงราย มีทั้งสิ้นจำนวน 118 คน เป็นเพศชาย 57 คน เพศหญิง 61 คน อีกทั้งในที่ประชุมได้หารือแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะอนุกรรมการการควบคุมขอทานจังหวัด รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถหรือการส่งเสริมสนับสนุนของทุกภาคส่วนในการเปิดพื้นที่ให้ผู้แสดงความสามารถได้แสดงความสามารถ และพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเข้ามากระทำการขอทานของผู้ทำการขอทานต่างด้าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กฟผ. พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า
เชียงรายจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
ผวจ.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ และมอบใบประกาศยกย่องบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
ราชภัฏเชียงราย จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chiang Rai Food Valley
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ประเทศเวียดนาม