เชียงรายจัดประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 พร้อมมอบรางวัลอำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 รางวัลอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5 และรางวัลโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยการมอบรางวัล 3 รายการ รายการที่ 1 การมอบรางวัลอำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้ รางวัลดีเด่น อันดับที่ 1 อำเภอเวียงแก่น รางวัลดีเด่น อันดับที่ 2 อำเภอเวียงชัย รางวัลดีเด่น อันดับที่ 3 อำเภอเวียงป่าเป้า รายการที่ 2 การมอบรางวัลอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5 จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้ อำเภอดีเด่นลำดับที่ 1 อำเภอเวียงชัย อำเภอดีเด่นลำดับที่ 2 อำเภอเทิง อำเภอดีเด่นลำดับที่ 3 อำเภอเวียงป่าเป้า และรายการที่ 3 การมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสิรภพ ยอดแก้ว


สำหรับในที่ประชุมหารือพิจารณาเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ การกำหนดการออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงรายในเดือนพฤษภาคม 2565 การสรุปภาวะการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนด้านจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 การสรุปรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน เมษายน 2565 การสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และสรุปสาธารณภัยประจำเดือนพฤษภาคม 2565 การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน
การประเมินองค์กรคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ประเมิน 9 ขั้นตอน ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2559 – 2565) งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 และเรื่องชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ นโยบายเร่งด่วนของจังหวัดเชียงราย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงรายได้ปิดสถานการณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2565 โดยมีตัวเลขจุดความร้อน (Hot spot) ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565 เกิดขึ้น จำนวน 25 ครั้ง ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ ด้านอุบัติภัยบนท้องถนนจังหวัดเชียงรายได้กำหนดยุทธศาสตร์โดยให้ความสำคัญกับด่านชุมชนและชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้าน เพื่อที่จะนำพาผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงในหมู่บ้านให้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถลดจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ด้านการจัดการสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดเชียงรายได้ให้ความสำคัญและดำเนินการฉีดวัคซีน ในกลุ่ม ประชาชนทั่วไปและกลุ่ม 608 โดยจังหวัดเชียงรายสามารถทำได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีการเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อนำมาใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข คือ เจอ แจก จบ ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่ 1 ห้วง พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเริ่มดีขึ้น และมีการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ตั้งแต่มีนาคม – พฤษภาคม 2565 มีการจัดอีเว้นท์และงานสำคัญต่าง ๆ จังหวัดเชียงรายมีนโยบายเติมเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและให้ผู้ประกอบการในทุกแขนงได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระวัง!! แก๊งมิจฉาชีพตบทรัพย์ มาในรูปแบบขับรถยนต์ปาดหน้า เรียกค่าเสียหาย เส้นทางเชียงราย – เทิง
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เชียงรายหารือเตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
จังหวัดเชียงรายร่วมกับแขวงบ่อแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
ผู้ว่าฯเชียงราย หารือ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม