เชียงราย-เตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 “

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 “2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 สำหรับงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 “ 2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง

กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565 ณ วัดศาลาเชิงดอย วัดน้อยดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำหรับกิจกรรมวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ วัดศาลาเชิงดอย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย ประกอบด้วย พิธีทางพระพุทธศาสนา และพิธีสักการะอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย กิจกรรมการเดินจาริกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” โดยผู้ร่วมเดินจาริกแสวงบุญ จะได้รับเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก พระมหาเศรษฐี นวโกฏิ ออกแบบโดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง “2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สา พระธาตุดอยตุง” แก่ผู้ที่เดินจาริกแสวงบุญ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงลานวัดพระธาตุดอยตุง จากนั้นได้มีการประกอบพิธีตักน้ำทิพย์ ณ บ่อน้ำทิพย์ พิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน และขบวนเชิญน้ำทิพย์ ไปยังวิหารวัดน้อยดอยตุง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสมโภช เทศน์สวดเบิก ณ วิหารวัดน้อยดอยตุง รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น

และสำหรับกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดน้อยดอยตุง พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุดอยตุง ณ วัดพระธาตุดอยตุง พิธีเชิญสิ่งของพระราชทานฯ (น้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน และผ้าห่มพระธาตุพระราชทาน) และเครื่องสักการะ จากวัดน้อยดอยตุง ไปยังวัดพระธาตุดอยตุง ประกอบด้วยขบวนรัตนสัตตนัง สักการะพระธาตุดอยตุง ขบวนความหลากหลายของชาติพันธุ์ 18 ชาติพันธุ์ และขบวนเครื่องสักการะ และมวลชน 18อำเภอ และหน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชน และประชาชน พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา พิธีถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำ และห่มผ้าพระธาตุ ณ พระธาตุดอยตุง ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างน้อง 2 เข็ม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือของทุกปี เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์เผยแผ่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของเหล่าพุทธศาสนิกชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นมรดกที่สำคัญของชาติสืบไป อีกทั้งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพกิจกรรม | ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567
23-24 มีนาคม 2567 | งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “๒๐๐๖ ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
คึกคักเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย 2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566
ททท.สำนักงานเชียงราย เชิญชวนร่วมสืบสาน งานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา “หนึ่งเดียวในโลก” และงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566
จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานสืบสาน “ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง” ประจำปี 2566