จังหวัดเชียงรายจัดพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พระพรมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ) รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค 5 รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ( ประธานฝ่ายสงฆ์ ) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ( ประธานฝ่ายฆราวาส ) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) และทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี


ในพิธีสมโภชพระบัญชาแต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี มีการจัดขบวนแห่พระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย การแสดงตีกลองสะบัดชัยและการฟ้อนเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีอย่างหนาแน่น ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด 19

จากนั้นนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ที่ 26/ 2565 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พุทธศักราช 2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2561 และตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
จึงแต่งตั้งให้ พระพุทธิญาณมุนี ประเสริฐ ฉายา ปัญญาวะชิโร อายุ 63 พรรษา 39 วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอกพุทธศาสตรบัณฑิต วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ในเขตจังหวัดของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 พุทธศักราช 2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนา แต่งตั้ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2564
สมเด็จพระอะริยะ – วงศาคะตะญาณ สมเด็จพระสังฆราช สะกล – มะหา – สังฆะ – ปะริณายก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงราย…คว้า ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๖ ระดับประเทศ ๓ ปีซ้อน
แจ้งปิดปรับปรุง สกายวอล์ค วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงราย เลือกชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด มุ่งสู่ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ
“ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาเงา สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงา” 13-19 เมษายน 2566
สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน วัดพระธาตุผาเงา พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปใช้บริการได้แล้ว..
สกายวอล์ค วัดผาเงาเชียงแสน มีเสียงดังก่อนกระจกร้าว ปิดปรับปรุงชั่วคราว