เชียงราย…คว้า ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๖ ระดับประเทศ ๓ ปีซ้อน

เชียงราย…คว้า ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๖ ระดับประเทศ ๓ ปีซ้อน

ปี ๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมุ่งเน้นยกระดับชุมชนคุณธรรมฯ สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพ และความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ จำนวน ๑๐ ชุมชน จากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้อยู่ดีมีสุข ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ จังหวัดเชียงราย ได้คัดเลือก “ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ)” หมู่ ๕ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย เข้ารับการคัดเลือก ผลปรากฎว่า ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) จังหวัดเชียงราย คว้า ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๖ ซึ่งจังหวัดเชียงรายถือได้ว่าเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ๑๐ สุดยอดเที่ยวชุมชน ยลวิถี ระดับประเทศ ของกระทรวงวัฒนธรรม ต่อเนื่อง ๓ ปีซ้อน นับแต่ปี ๒๕๖๔ คือ ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ และปี ๒๕๖๕ ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย

ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มีแนวคิดที่จะยกระดับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ๑๐ สุดยอดเที่ยวชุมชน ยลวิถี จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมิติชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเป็นชุมชนต้นแบบในการเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

สามารถรับชมคลิปวีดิทัศน์ ความพร้อมและศักยภาพของชุมชนคุณธรรม วัดพระธาตุผาเงาตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://youtu.be/HQE1qYqiBLI?feature=shared

————

กฤษยา จันแดง, กัลยา แก้วประสงค์ : รายงาน

กฤษยา จันแดง : infographic

Chiangkhong TV : ภาพ

Major Media : วีดิทัศน์

อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แจ้งปิดปรับปรุง สกายวอล์ค วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงราย เลือกชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด มุ่งสู่ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ
“วัดกู่เต้าเชียงแสน” เรื่องเล่าเจดีย์แอนิเมชั่นแห่งเชียงแสน
“ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาเงา สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงา” 13-19 เมษายน 2566
สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน วัดพระธาตุผาเงา พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปใช้บริการได้แล้ว..
สกายวอล์ค วัดผาเงาเชียงแสน มีเสียงดังก่อนกระจกร้าว ปิดปรับปรุงชั่วคราว