กิจกรรม Kick off ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด 5 อำเภอ ระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่-ลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม Kick off ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด 5 อำเภอ ระหว่างจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


พลตรีประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับนายวราดิศร อ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิด กิจกรรม Kick off ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อุทยานแห่งชาติขุนแจ ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ระหว่างจังหวัดเชียงราย (อำเภอเวียงป่าเป้า)จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพร้าว) และจังหวัดลำปาง (อำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน) ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม บูรณาการ การปฏิบัติงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมร่วมกันปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลาดตระเวนและจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ไฟป่า เป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่ง ในการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลดลง ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศล้วนเกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น โดยมีสาเหตุมาจากการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วลุกลามเข้าไป ในป่าโดยไม่มีการควบคุม และจากสาเหตุอื่น ๆ
นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดปัญหาวิกฤตหมอกควัน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ต้องประสบปัญหาเป็นประจำทุกปี ซึ่งก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจัยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์พื้นที่ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงราย เดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อำเภอเวียงป่าเป้า
รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง
เชียงราย บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควัน ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 60 วัน
แก้ปัญหาหมอกควันเชียงราย.. กำหนดห้ามเผา 60 เริ่ม 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 65