พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดโครงการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ

        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ หอประชุมปรัญชารัชการที่ 9 ต. บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  นายกนก  ศรีวิชัยนันท์  ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ

    โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้คำปรึกษา ทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ คุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการ ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ OTOP  เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย หรือเชียงรายแบรนด์ 

      สำหรับการพัฒนาตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย หรือเชียงรายแบรนด์ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการพัฒนาการสร้างและบริหารตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดวัฒนธรรมตราสินค้า และสร้างมูลค่าร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการกำหนดอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งสินค้า การบริการ การท่องเที่ยว สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และอื่นๆ ให้อยู่ภายใต้แบรนด์เดียวกันที่มีอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

      ทั้งนี้เพื่อศึกษา สร้างการรับรู้ และการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และการบริการของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย , กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์สินค้าของจังหวัดเชียงราย , เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เกิด การค้าการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม , พัฒนาคู่มือการสร้างตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย , พัฒนาศักยภาพการผลิต ยกระดับสินค้า ผู้ประกอบการ และการตลาดสินค้าของ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
24-26 พ.ย.นี้ | เชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าใน “ ตลาดนัดร่วมค้าฯ ” ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่1
24 – 26 พ.ย. นี้ | งาน “ธงฟ้าสินค้าราคาประหยัด”
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดจุดจำหน่าย-เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและชุมชน
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมความพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า (East-Northern Thailand & GMS Expo) ที่จังหวัดอุดรธานี
โครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย Lot 21 หมู ไก่ ไข่ น้ำมันพืช ราคาถูกลดถึง 40%
พาณิชย์ ดัน 3 สินค้า GI ไทย กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดห้วยมุ่น สู่ตลาดญี่ปุ่น สร้างรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่นกว่า 1,200 ล้านบาท