ททท.สํานักงานเชียงราย เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

ททท.สํานักงานเชียงราย เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงราย กระตุ้นเศรษฐกิจและเตรียมรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ไทย ทางอากาศโดยไม่ต้องกักตัวภายใต้เงื่อนไขการได้รับวัคซีนครบโดส มาจากประเทศเสียงต่ำ (56 ประเทศ) แสดงผลตรวจ เชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR มีผลเป็นลบโดยจังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 17 จังหวัตพื้นที่นําร่อง การท่องเที่ยวในระยะที่ 2  ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น จังหวัดเชียงรายได้มีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศตามกําหนด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงราย

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย

    นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย กล่าวว่า ททท. สํานักงาน เชียงราย ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๒ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด เชียงราย และจังหวัดพะเยา ได้เตรียมพร้อมกระตุ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง ๒ จังหวัด ภายใต้นโยบายส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของทั้ง ๒ จังหวัด ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน สมาคม ชมรมด้านท่องเที่ยว ตลอดจนชุมชนต่างๆ ซึ่งทั้งจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ยังมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรม ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชุมชน สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็นต้นไป ซึ่งในปีนี้ คาดว่า หลังจากที่มีนโยบายให้มีการท่องเที่ยวใต้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศคาดว่าการท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัดจะมีการ ฟื้นตัวได้เร็วเนื่องจากทั้ง 2 จังหวัดเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทยที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวกันจำนวนมาก ภายใต้การเดินทางท่องเที่ยวแบบ New Normal หรือ การท่องเที่ยววิถีใหม่ควบคู่ไปกับการป้องกันโควิด19 ซึ่งทุกจังหวัด มีมาตรการ ทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น มาตรการ Covid Free Setting และมาตรฐาน SHA และ SHA Plus

สําหรับจังหวัดเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ได้ให้ความสําคัญกับการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กําหนดเปิดเมืองเชียงราย ต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวสําคัญได้แก่ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 และงานเชียงรายตอกไม้งาม ครั้งที่ 18 ระหว่าง วันที่ 24 ธันวาคม2564 – 9 มกราคม ๒๕๖๕ และจังหวัดเชียงรายยังใด้กําหนดพื้นที่เปิดรับการท่องเที่ยว 11 อําเภอแรก ได้แก่ อําเภอเมือง แม่จัน แม่สาย เทิง พาน เวียงป่าเป้า แม่สรวย แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน เวียงแก่น เชียงของ กำหนดสถานที่ ท่องเที่ยวหลัก 42 แห่งด้วยกัน โดยพื้นที่นําร่องดังกล่าวจะได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุม 70% ขึ้นไปทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ จังหวัดเชียงรายได้มีมาตรการการบริหารการจัดการได้แก่ มาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กร หรือ Covid Free Setting เป็นมาตรฐานสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปโดยมีสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายยังได้รับ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA แล้วกว่า 339  ราย และ SHA Plus จํานวน 48 ราย ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย อีกด้วย

ในส่วนของ สถานการณ์ท่องเที่ยวในปี 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดเชียงรายมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือน 3,729,148 คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 3,091,201 คน ชาวต่างชาติ 637,947 คน รายได้รวม 29,292 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเปิดรับการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย “Bloomitg Chiangrai : บานสะพรั่ง ณ เชียงราย” คาดว่าจะทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดคึกคักขึ้นอีกครั้ง และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น ตลอดจนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่จังหวัดเชียงรายมากขึ้นจากปี 2563 ที่ผ่านมาที่ต้องหยุดชะงักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กว่า 2  ปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย-พะเยา เดือนสิงหาคม 2565
จ.เชียงราย ร่วมกับ ททท. และสิงห์ปาร์ค ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง “Chiang Rai Marathon 2022”
ททท.เชียงราย เปิดตัวแคมเปญ “แอ่วพะเยา เบาเบา บันดาลใจ in Green Season”
ททท. ขอเชิญร่วมงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 และเที่ยวพะเยาในช่วง Green Season
ททท.เชิญร่วมแข่งขัน Chiang Rai Marathon 2022 
กิจกรรมระดมความคิดเห็นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน